AI วิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องจุลทรรศน์แบบแผ่นแสง ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากสัตว์จำนวนมากเช่นนี้ ทีมงานได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบแผ่นแสง ซึ่งสร้างภาพ 3 มิติของลูกอ๊อดทั้งหมดและอวัยวะทั้งหมด เช่นเดียวกับการถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก เทคนิคการใช้แผ่นแสงทำให้มองเห็นผ่านเนื้อเยื่อในลูกอ๊อดเพื่อหาอวัยวะที่ได้รับผลกระทบจากโรคได้

จากนั้นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกประมวลผลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้สามารถประเมินโรคได้โดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว แม้ว่าทีมของฉันจะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกอ๊อดหลายร้อยตัว แต่ตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานนี้ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ผลการวิจัยจากแบบจำลองกบที่วิเคราะห์ในลักษณะนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้นของโรคไต polycystic ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาแนวทางการรักษาแบบใหม่สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ